MENYINGKAP PENGARUH KEROHANIAN DALAM DIET HALALAN TAYYIBAN REVEALING THE INFLUENCE OF SPIRITUALITY IN HALALAN TAYYIBAN DIET

Main Article Content

Mohd Farhan Md Ariffin

Abstract

Elemen kerohanian merupakan salah satu komponen utama dalam diri manusia. Selain memenuhi keperluan jasmani, makanan juga penting untuk penjagaan rohani. Namun, elemen kerohanian ini jarang digandingkan dengan makanan dan kurang ditekankan sedangkan elemen kejiwaanlah yang membentuk tingkah laku, akhlak dan pemikiran seseorang. Justeru itu, kajian ini bertujuan membincangkan elemen kerohanian dalam implementasi halalan tayyiban serta menzahirkan hubungan antara keduanya. Kajian kualitatif ini dilaksanakan dengan mengguna pakai kaedah kepustakaan untuk pengumpulan data dan seterusnya dianalisis dengan mengaplikasi metode induktif, deduktif dan tematik. Melalui kajian ini, didapati bahawa pemakanan yang memenuhi prinsip halalan tayyiban sangat berpengaruh membentuk individu yang sejahtera khususnya dari sudut rohani. Pengambilan makanan halalan tayyiban juga mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan elemen kerohanian manusia sehingga mampu membentuk individu yang mempunyai jiwa tenang, sentiasa bersyukur dan sabar serta jiwa yang bersih dalam kehidupan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Abu ‘Isa al-Tirmidhi, al-Jami’ al-Kabir (Sunan al-Tirmidhi), Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998, Bab Tafsir Al-Quran, Bab Min Surah Al-Baqarah, No. 2989.

Aemy Liza Minhat & Arieff Salleh Rosman. (tt). Makanan dan Kesan Pemakanan menurut Perpektif Islam.

Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Beirut: Muassasah al- Risalah, 2001.

Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1981.

Al-Darimi, Musnad al-Darimi (Sunan al-Darimi), al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar al-Mughni li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2000.

Andriyani, Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Julai 2019, 178-198.

Astro Awani, Sampai bila pilih premis makanan kotor? 6 Julai 2018, https://www.astroawani.com/gaya-hidup/sampai-bila-pilih-premis-makanan-kotor-179731

Hamka, Tafsir al-azhar (Terj), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985

Hazwani Kamarudin, Norhidayah Pauzi, Saadan Man, dan Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Premis Makanan dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar: Satu Sorotan Literatur, Jurnal Fiqh, Vol. 17 No. 1 (2020) 135-170

Ibn al-Uthaimin Sharh thalathatu al-Usul, Riyadh: Dar al-Thurayya, 2004

Ibn Qayyim Jauziyah, Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar 2003), 206

Jamiaah, Yusmini dan Rozmi, Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam, Jurnal Usuluddin 45 (1) 2017: 1-26

Miskahuddin, Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Qur’an. Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah, Vol. 17, No. 2, Juli 2020, 196-207

Mohd Annas Shafiq Ayob, Noor Syahida Md Soh, Mohd Norazri Mohamad Zaini, Perspektif Ibn Miskawayh dan al-Ghazali Mengenai Kebahagiaan, UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 8, no 1, (2021) pp. 39 – 53.

Mulizar, Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar), Jurnal At-Tibyan Vol. I No.1 Januari–Jun 2016, 118-142.

Musfirah Syahida Mohamad, Saadan Man dan Mohd Anuar Ramli, Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Pengambilan Makanan Berisiko, Jurnal Fiqh, No. 12 (2015) 1-28

Muslim al- Naisaburi, Sahih Muslim, Kitab al-Salam, Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-‘Arabi, t.t

Nor Hapiza Mohd Ariffin, Abd Razak Hamdan dan Khairuddin Omar, Sistem Modal Insan: Satu keperluan di dalam Pengurusan dan Perancangan Strategik Organisasi, 2018.

Norkumala Awang, Konsep Halalan Tayyiban: Aspek Tayyib Dari Perspektif Keselamatan Makanan, Journal of Islamic Economics and Law 2020, Vol. 1, No. 1, 27-34

Nur Shohidah Ramlee, Rasuah Dalam Kalangan Penjawat Awam Menurut Undang-Undang Jenayah Islam Dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, 2019, Malaysian Journal of Youth Studies, Edisi Khas Yours’18 Agenda Sosial Vol 3, 45-75

Nuraini, Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat, Al-Mu‘ashirah Vol. 15, No. 1, Januari 2018, 82-93

Sharifah Hanizah Syed Jaafar, Linda Jamaludin, Wan Mohd Agil Mat Yamin, Nurrul Azwa Kassim, Profil Personaliti Belia Malaysia Future Leaders School (MFLS) Sebagai Bakal Pemimpin Masa Hadapan Negara, Jurnal Psikologi Dan Kaunseling, 2020, 11, 173-194

Siti Norlina Muhamad et al., Pola Pemakanan Dan Kesannya Terhadap Gaya Hidup Dan Pemikiran Individu: Analisis Terhadap Surah Al-Kahfi, ‘Ulum Islamiyah, 26 (special Issue), 2019, 53-61.

Ssuna Salim & Syahrul Faizaz Abdullah, The Influence of Halalan Tayyiban on Muslim Decent Spiritual Life and its Relation to al-Ghazali’s Concept of Breaking the two Desires-Food and Sex, Journal of Islam in Asia, Volume 17, No. 4, December 2020, 241- 255

Yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (t.tp.: al-Maktab al-Islami, 1980).