PENGHAYATAN AKIDAH DALAM SURAH AL-FATIHAH MENURUT PENTAFSIRAN HAJI ABDUL MALIK BIN KARIM AMRULLAH (1908-1981) UNDERSTANDING THE FAITH IN SURAH AL-FATIHAH ACCORDING TO THE INTERPRETATION OF HAJI ABDUL MALIK BIN KARIM AMRULLAH (1908-1981)

Main Article Content

Muhammad Yusry Affandy Md Isa

Abstract

Hamka selaku ulama tersohor Nusantara telah menekankan aspek akidah dalam pentafsiran Surah al-Fatihah menerusi karya tafsirnya Tafsir al-Azhar. Pentafsiran akidah dilakukan berpandukan metodologi pentafsiran tersendiri yang mencetuskan pentafsiran yang sarat dengan prinsip-prinsip khas dalam memantapkan akidah seeorang muslim. Kajian kualitatif ini berobjektif untuk menganalisis metodologi pentafsiran Surah al-Fatihah. Seterusnya kajian berperanan mengeluarkan dan menjelaskan perspektif Hamka berhubung akidah yang wajar dijadikan pedoman dalam kehidupan muslim. Kajian ini penting dalam menjelaskan bahawa pentafsiran Surah al-Fatihah sentiasa memaparkan prinsip akidah yang sahih untuk dihayati. Di samping itu, Hamka membuktikan kepercayaan akidah merupakan suatu kewajipan asasi bagi setiap individu Muslim. Kaedah kajian ini mengaplikasikan kaedah deduktif bagi mendapatkan fakta-fakta akidah di dalam pentafsiran Surah al-Fatihah. Kaedah deskriptif pula dijalankan bagi menghuraikan metodologi pentafsiran dan mewujudkan beberapa keterangan akidah di bawah pemikiran Hamka. Dapatan kajian terpenting ialah pendirian penghayatan akidah dalam Surah al-Fatihah adalah selari dengan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Keimanan kepada Allah S.W.T sentiasa ditekankan Hamka pada setiap ayat dan mempunyai kesamaan dengan kenyataan sebahagian kitab akidah sam ada aliran salaf atau khalaf. Hamka telah menekankan tentang kewajipan beriman kepada Allah dan nama-nama-Nya, kewajipan ber’ubudiyyah dan isti’anah dengan akidah yang sahih dan mengesa umat Islam agar selalu memohon hidayah agar menjadi golongan diterima di sisi Allah dan terselamat daripada kesesatan akidah.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. (t.t.). al-Imta’ bi al-Arba’in al-Mutabyinah bishart al-Sima’. : al-Dar al-Salafiyyah.

Al-Bakistani, al-Qadhi Habib al-Haq bin ‘Abd al-Haq al-Farmalawi. (1986). al-Masail al Muntakhabah. Yayinidir: Ihlas Kitabevi.

Al-Bakri, Zulkifli. (2010). Keabsahan Penggunaan Nama Allah SWT Hanya Untuk Orang Islam. Putrajaya: Keluaran Khas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Al-Dhahabi, Muhammad Husain. (2005). al-Tafsir wa al-mufassirun. Misr: Maktabah al- Qahirah.

Al-Mas‘ari, Mohammad bin ‘Abd Allah. (2004). Kitab al-Tauhid ’Asl al-Islam wa Haqiqat al- Tauhid. London: t.p. (tanpa penerbit).

Al-Nabhani, Taqi al-Din. (1994). al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Ummah.

Al-Qaradhawi, Yusuf, Dr. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. terj. Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri. Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd.

Al-Razi, Muhammad Fakhr al-Din. (1995). Mafatih al-Ghaib. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr dan al-Mahalli, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad. (t.t.). Tafsir al-Imamain al-Jalilain. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. (1994). Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Tahawi, Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad. (2000). Sharh al-‘Aqidah al-Tahawiyyah. Terj. ‘Abdul Halim Ahmad. Yala: Markas Khidmah al-Mujtami’ al-Kuliyyah al-Islamiyyah.

al-Tirmizi, (t.t.). Al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Turmudzi. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Zuhaili, Wahbah, Prof. Dr. (2003). Fatawa Mua'sirah, Damsyiq: Dar Fikr.

Ahmad Nuruddin. (2002). Metodologi Hamka dalam pentafsiran al-Quran: Tumpuan kajian kepada surah al-Ahzab. Kuala Lumpur: Latihan ilmiah Sarjana Muda Pengajian Usuluddin, Universiti Malaya.

‘Abd ‘Azim, Sa’id. (t.t.). Qul Ya Ahl al-Kitab Lastum ‘ala Shai’. Mesir: Darul Iman.

Abdul Fattah Sayyid Ahmad. (2005). Tasawuf Antara al-Ghazali & Ibnu Taimiyah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar,

Abu Nizam, (1996). al-Durar al-Saniyah: Tahlil Ma’il al-Tawassul wa al-Istighathah wa al- Qubur. Johor: Perniagaan Jahabersa.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar (2000), Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Beirut-Lubnan: Dar Ibn Hazm.

Ibn Manzur. (1997). Lisan al-Arab. Qahirah: Maktabah Taufiqiyyah.

Ja`far Subhani. (1400). Ma’alim al-Tawhid fi al-Qur’an al-Karim. Ja`far al-Hadi (ed.), Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

Khairuddin Said. (2013). Gerbang Usul Tafsir. Johor Baharu: Perniagaan Jahabersa.

Mohammad Redzuan Othman, Prof. Dr. (2008). Sumbangan Hamka Dalam Penulisan Sejarah Melayu di Alam Melayu. Pemikiran Hamka. Suntingan Sidek Baba. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Rasyid Rida. (1971). al-Wahy al-Muhammadi. Qahirah: al-Maktab al-Islami. Muhammad Rashid Rida. (1971). Tafsir al-Manar. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Muhammad Sayyid Tantawi. (1998). Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur’an al-Karim. Qahirah: Dar al-Nahdah Misr.

Muhammad Syaltuth. (1990). Tafsir al-Qur’an al-Karim. Terj. Drs. Herry Noer Ali. Bandung: Dipenogoro.

Sa’id ‘Abd al-‘Azim, Dr. (t.t.). Qul Ya Ahl al-Kitab Lastum ‘ala Shai’. Misr: Dar al-Iman.

Sadr al-Din, ‘Ali bin ‘Ali bin Muḥammad bin Abi al-’Izz al-Hanafi. (1418H). Sharh al- Tahawiyyah fi al-‘Aqidah al-Salafiyyah. Riyadh: Wizarah al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-‘Awqaf wa al-Da’wah wa al-Irsyad.

Sidek Mohd Noh. 2002. Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis. Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Syukri Nik Wan, Masakaree Ardae @ Nik Muhammad. (2019). Sejarah Pembahagian Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyyah, dan Tauhid Asma wa Sifat dalam Pengajian Usuluddin (2019).Bandung: INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia. Volume 4/1, Februari.

Zayd, Bakr Abu. (1410). Fiqh al-Qadlaaya al-Mu’aashirah: Fiqh an-Nawaazil. Riyadh: Dar- al-Salam Publications.

Zulkifli Mohamad Albakri dan Lukmanul Hakim Hj. Hanafi. (2018). Keabsahan Penggunaan Nama Allah SWT: Uruf, Fatwa dan Perundangan. Nilai: Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. USIM Press. eISSN: 0127-8886 | ISSN: 2232-1047 https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol2no1.119