PELAN STRATEGIK PENGUPAYAAN PERANAN INSTITUSI MASJID SEBAGAI PUSAT TUMPUAN KOMUNITI

Main Article Content

MARIAM ABD. MAJID

Abstract

Mosque is a gathering centre among communities. The role of mosque institutions can be strengthened through a variety of activities and programs for the local community. This article aims to present a strategic plan to enable the role of    the mosque institution as a community stop centre. This study is in the form of development design implemented through two phases namely the needs analysis and formation phase. The findings of the study resulted in seven (7) strategic plans in empowering the role of mosque institutions as community stop centre.

Article Details

Section
Articles

References

Ab. Aziz Mohd Zin, Faisal Ahmad Shah, Mariam Abd Majid & Mohd Makhi b. Adnan. (2008). Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara Bacaan dan Aktiviti Masjid Di Negeri Selangor Darul Ehsan, Jurnal Usuluddin, 27. 109-119.

Adel M. Abdulaziz, Ahmad Kamel Mohamed & Nidzamuddin Zakaria. (2008). “Kepentingan Dan Peranan Masjid Dari Sudut Pendidikan Dalam Masyarakat Islam”. Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Johor: UTM Press.

Ahmad Fakhrurrazi, M. Z. (2010). Singgulan Awal Terhadap Isu-Isu Masjid Sebagai One Stop Community Centre. Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (SKPPBM2010) pada 18-19hb Februari 2010 di Masjid Negeri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor. 97.

Ahmad Fauzi, M. S., & Muhammad Yusuf, M. A. (2016). Strategi Pembangunan Ekonomi Masjid As-Salam Sebagai Wasilah Dakwah Kontemporari. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah pada 10 May 2016 di Hotel Grand Blue Wave Shah Alam. 75-87.

Abd Hadi Borham, Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Wahyu Hidayat Abdullah, Abdul Ghafar Hj. Don & Nurfatin Afiqah Halidi. (2018). Bentuk Komunikasi Pengajaran Dalam Pengajian Takmir Di Institusi Masjid: Satu Tinjauan Literatur. Jurnal al-Hikmah. 10(2), 17-34.

Ahmad Raflis, C.O., Mohd Yahya M. H. & Fidlizan M. (2015). “Social Entrepreneurship Practices Among Mosques In Selangor.” Konvensyen Kebangsaan Keusahawanan Islam di Institut Latihan Islam Malaysia pada 17-19 November 2015. 64.

Aziz Haji Mohamad. (2019). Konsep Rahmah dalam Pengurusan Masjid.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Al-Buti, Muhammad Sa`id Ramadan.(1988). Fiqh Al-Sirah 1, Mohd Darus

Sanawi (terj.), c.3. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Ibn Hisham. (1995). Sirah al-Nabawiyyah li Ibn Hisham. Beirut: Dar Ihya’

al-Turath al-‘Arabi.

Ezad Azraai Jamsari, Siti Noorasikin Tumiran, Kaseh Abu Bakar & Zamri Arifin. (2010). Peranan dan Sumbangan Institusi Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura: Satu Kajian di Masjid Assyafaah Sembawang. Journal of Islam and Arabic Studies. 2(2), 31-44.

Farah Ilyani binti Zakaria, Mohd Aderi bin Che Noh & Khadijah Abdul Razak. (2015). Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (PPBM): Ke Arah Memperkasakan Pendidikan Berasaskan Tauhid. Journal of Islamic and Arabic Education 7(1), 10-22.

Ghazali & Sufean. (2018). Metodologi Dalam Pendidikan Amalan dan Analisis.

Kuala Lumpur : Universiti Malaya.

Huzaifah Sulong, Hairunnizam Wahid & Mohd Ali Mohd Noor. (2017).Hubungan Antara Latarbelakang Pentadbir Masjid, Pengurusan Kewangan dan Keaktifan Aktiviti Masjid: Kajian di Hulu Terengganu, Terengganu. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) 12, 979 – 990.

Jamilia Mohd Marsin, Syed Ahmad Iskandar, Ismail Mustari & Raja Nafida Raja Shahminan. (2017). Ke Arah Membangunkan Masjid Mesra Remaja. e-Proceeding of the 4th International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management 2017 (IMAF-2017). 4th & 5th December 2017, Bangi, Selangor, Malaysia. 65-78.

Khairudin Aljunied. (2018). Not Just a House to Honour God”: Mosques in the

Malay World as Cosmopolitan Spaces. GJAT. 8(1), 43-55.

Mahyuddin Hashim, Adnan Mohamed Yusof, Nurul Asiah Fasehah Muhammad, Noornajihan Ja’afar & Norakyairee Mohd. Raus. (2018). Konsep Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Dan Perbandingannya Dengan Islamisasi. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. 2 (Special Issue), 11-23.

Mariam Abd. Majid & Marlon Pontino Guleng. (2016). Masjid Dan Aplikasi Pendekatan Dakwah Terhadap Masyarakat Multi Etnik Di Malaysia. Jurnal Hadhari. 8 (1), 31-48.

Muhammad Imran Ibrahim, Mohd Nizam Sahad &Suhaila Abdullah Imran. (2020). Pembangunan Remaja Masjid Masa Kini: Satu Tinjauandi Masjid Daerah Kinta, Perak. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. 3(3). 168-183.

Mastor Surat, Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi, A.R. Musa, Nangkula Utaberta, M.M. Tahir. (2011). Salah Tanggap Terhadap Kubah Pada Seni Bina Masjid : Pengaruh Pengisian Sejarah Dalam Hasrat Rekabentuk Masjid. Bangi

: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Norzi bin Nasir, Mohd Khafidz bin Soroni, Rosni binti Wazir, Muhammad Fairuz A. Adi & Nor Asyikin binti Hasan Adali. (2016). Kitab-Kitab Hadis Dalam Pengajian Di Masjid-masjid Selangor: Kajian Tinjauan. E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith. 25th April 2016, Federal Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by Hadith Research Institute (Institut Kajian Hadith-INHAD). Diakses pada 28 Dis 2020. http://conference.kuis.edu.my/imam2016/eproceeding/1013-imam-2016.pdf

Md Noor Hussin, Ahmad Redzaudin Ghazali & Mohammad Rofian Ismail. (2014). Masjid dan Pengajian Bahasa Arab: Kajian di Gombak Selangor. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia. 189-194.

Mohd Azrin Johari. (2016). Pengajian Hadis Di Masjid Dan Surau: Analisis

Terhadap Tahap Kefahaman Hadis. Jurnal Hadhari 8 (2), 295-308.

Mohd Amru bin Isa & Najah Nadiah Amran. (2017). Pengajian Hadith di

Masjid Malaysia. Fikiran Masyarakat. 5(1), 14-20.

Mohamad Sofuan Mohamad Saleh. (2019). Pengimarahan Masjid : Masjid Mesra Ummah - Isu dan Cabaran. Kertas kerja dibentangkan dalam International Conference On Mosque, Zakat And Waqf Management pada 30th October 2020, Bangi. 297-305.

Mateo, Marivi Pérez. (201. The Mosque as an Educational Space: Muslim Women And Religious Authority in 21st-Century Spain. Religions.10 (222), 1-12. Diakses melalui doi:10.3390/rel10030222 pada 2 November 2020.

Mohd Ridhuwan, Muhd Najib, Fadlan & Siti Azimah. (2019). Prinsip Al- Imarah Dalam Kalangan AJK Masjid Kearah Mengimarahkan Institusi Masjid. Jurnal al-Turath 4(2). 28-36.

Mohd Rushdan Yasoa’, Mohd Safwan Ghazali, Mohd Afifie Mohd Alwi, Azira Hanani Ab Rahman, Siti Salwani Abdullah, Ahmad Ridhuwan Abdullah, Mohd Ismial & Mohd Rafi Yaacob. (2016). Pengurusan Dana Pusat Ibadah: Kajian Eksplorasi Kes Beberapa Masjid di Kelantan. Journal of Education and Social Science. 5. 155-165.

Nor Azlina Abd. Wahab, Norafifah Ab. Hamid & Norajila Che Man. (2016). Pemerkasaan Peranan Masjid Di Malaysia Era Kontemporari. e-Academia Journal. 5(2), 219-229.

Nor Azzah binti Momin. (2012). Mengimarahkan Perpustakaan Masjid. Persidangan Perpustakaan Masjid Peringkat Kebangsaan 2012 pada 27 dan 28 Mac 2012, di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor. Diakses pada 28 Dis 2020 http://ddms.usim.edu.my/ xmlui/bitstream/handle/123456789/5833/MENGIMARAHKAN%20 PERPUSTAKAAN%20MASJID.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Normaisarah Othman. (2018). Budaya Ilmu Dalam Kalangan Pendakwah Di Bandar Baru Bangi. Disertasi Sarjana Pengajian Islam UKM.

Mohd Yahya, M. H., Fidlizan, M., Mohamad, H., Azila, A. R., & Nurul Fadly,

H. (2015). Aplikasi Teknologi Sistem Perakaunan Untuk Penjanaan Ekonomi Masjid. Journal of Society and Space 11(2). Diakses daripada: http://www.reseachgate.net/publication/274568847.

Mohamed Azam Mohamed Adil, Zuraidah Mohd-Sanusi, Noor Azaliah Jaafar, Mohammad Mahyuddin Khalid & Asmah Abd Aziz. (2013). Financial Management Practices of Mosques in Malaysia, Global Journal al-Thaqafah (GJAT), 3(1). 23-29.

Muhammad, F., Mohd Yahya, M.H., Azila A.R., and Fatimah Salwa, A.H. (2014). Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Idea Penjanaan Dana Masjid: Kajian di Perak. Sains Humanika 2 (1). 101-106

Noryaqazah Muhammad Dom, Hanis Rosli, Nur Haziqah Wan Ahmad dan Wan Nor Suhaida Wan Mamat. (2019). Aktiviti Pemuliharaan dan Pemakmuran Masjid dan Surau Lama di Kuala Terengganu. International Conference on Islamic Civilization and Technology Management, 23- 24 November 2019 di Paya Bunga Hotel Terengganu.

Nor Azlina Abd. Wahab, Norafifah Ab. Hamid & Norajila Che Man. (2016). Pemerkasaan Peranan Masjid di Malaysia Era Kontemporari. e-Academia Journal UiTMT. 5(2). 219-229. Diakses pada 28 Dis 2020. http://journale-academiauitmt.edu.my/

Noor Fiteri, A. (2013). Masjid Mengendalikan Penginapan: Pilihan Alternatif Kepada Industri Pelancongan. Terengganu International Tourisme Conference. Diakses daripada https://www.academia.edu/4376912/Masjid_Mengendalikan Penginapan_Pilihan_Alternatif_Kepada_Industri_Pelancongan.

Mariam Abd. Majid & Norlia Abd. Karim. (2017). Strategi Pemasaran Dalam Dakwah Terhadap Golongan Non Muslim. Wacana Dakwah & Usuluddin Kontemporari. KUIS : Fakulti Pengajian Peradaban Islam. 97-109.

Norita Kamaruddin & Ahmad Fahmi Mohammad. (2019). Pengurusan dan Pengimarahan Masjid: Kefahaman Dan Tuntutannya. International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019). 1-12. Diakses pada 28 Dis 2020. http://conference.kuis.edu.my/i-maf/ images/eproceedings/2019/001_imaf2019_norita.pdf

Paimuzi Yahya. (2017). Pengimarahan Masjid Di Malaysia: Prestasi Dan Peranan Kepimpinan. Kertas Kerja Konvensyen Imarah Masjid Serantau anjuran Bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Bank Islam dan Surau Wakaf Ahmad Dawje Dadabhoy pada 4 Mei 2017 di Grand Ballroom Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur.

Richey R. & Klein, J. (2007). Design and Development Research: Methods, Strategies and Issues. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Rosni Wazir, Mohd Khafidz bin Soroni, Mohd Norzi bin Nasir, Mohd Fairuz bin A.Adi & Nor Asyikin binti Hasan Adali. (2016). Kelangsungan Pengajian Kitab Hadith Di Masjid-Masjid Negeri Selangor. E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016. 25th April 2016, Federal Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by Hadith Research Institute (Institut Kajian Hadith- INHAD). 1-14.

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, Mohd Shafiee Hamzah, Tasnim Abd Rahman, Kasimah Kamaruddin & Nik Azeah Nik Azman. (2018). Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Quran: Kajian Di Masjid UniSZA. Jurnal Hadhari 10 (1) 93-10.

Siti Rokyah Md Zain, Ros Norita Abd Samad, Mohamed Muneer Samsudin & Wan Anuar Wan Mamat. (2017). Prasarana Masjid Mesra Wanita Islam: Satu Tinjauan. e-Proceeding of the 4th International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management 2017 (IMAF-2017). 4th & 5th December 2017, Bangi, Selangor, Malaysia. 266-274.

Solahudin Abd Hamid, Mohd Nizho Abd Samad, Mohamed Muneer Samsudin & Wan Anuar Wan Mamat. (2019). Transformasi Pengurusan Pembangunan Masjid Sebagai Institusi Islam: Satu Tinjauan. Dungun : UiTM.

Saleh, A. (2010). Masjid Dan Kaunselor Dalam Pembentukan Generasi Muslim. Seminar Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Berteraskan Masjid, 115.

Syarul Azman Shaharuddin, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Noor Amani Mohamed Hussin, Normazlina Ismail, Nursabila Ramli, Nurhazyyah Nural Anuar, Ahmad Faqih Ibrahim & Siti Khaulah Mohd Hamzah. (2018). Penerimaan Masyarakat Non- Muslim Terhadap Aktiviti Dakwah. Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam Peringkat Antarabangsa Siri Ke-4 (Regional Convention On Islamic Studies) RCIS 2018: 274-285.diakses melalui file:///C:/ Users/ASUS/Downloads/PROSIDINGRCIS2018-pages-284-295.pdf pada 5 Nov 2020.

Solahuddin Abdul Hamid, Mohd. Nizho Abdul Rahman, Solahuddin Ismail & Mohd Sobhi Ishak. (2019). Transformasi Pengurusan Pembangunan Masjid Sebagai Institusi Islam: Pengalaman Masjid-Masjid Terbaik. e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management. (IMAF-2019) 30th October 2019, Bangi, Selangor, Malaysia. Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Sulaiman Shakib Bin Mohd Noor. (2012). Model Khidmat Nasihat Keluarga Islam Di Institusi Masjid. Tesis Doktor Falsafah Universiti Teknologi Malaysia. Diakses melalui http://eprints.utm.my/id/eprint/31406/1/ SulaimanShakibPFP2012.pdf pada 5 November 2020.

Ven den Akker J., Gravemeijer K., McKenney S. & Nievee N. (2006).

Educational Research Design. New York : Routledge.

Wahyu Hidayat Abdullah, Mohd Marzuqi Abdul Rahim & Abd Hadi Borham. (2018). Amalan Penggunaan Metode Syarah Al-Hadith Dalam Pengajian Hadith Di Institusi Masjid Di Daerah Muallim Negeri Perak. Sains Humanika. 10(3-4),1–70.

Zulkiple Abd Ghani & Nor Salimah Abu Mansor. (2006). Penghayatan Agama Sebagai Asas Pembangunan Pelajar: Analisis Terhadap Beberapa Pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Johor: Universiti Teknologi Malaya.

Wikipedia

Masjid ‘hijau’ pertama di Malaysia. rencana@hmetro.com.my. Diakses melalui pautan https://www.hmetro.com.my/nuansa/2017/07/244702/ masjid-hijau-pertama-di-malaysia pada 3hb November 2020.

Jabatan Meteorologi Malaysia. 2020. Di akses pada 24 Dis 2020. https://www. met.gov.my/pendidikan/iklim/perubahaniklim.

Sinar Harian. 2020. Dunia Berdepan Ancaman Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Serius. Di Akses pada 26 Dis 2020. https://www.tnb.com.my/ assets/newsclip/l_Sinar_-_Dunia_berdepan_ancaman_perubahan_iklim_ dan_pemanasan_global_serius.pdf.