PENDEKATAN DAKWAH UNTUK KANAK-KANAK MENERUSI QASAS AL-NABIYYIN MENURUT ABU AL-HASAN ‘ALI AL-NADWI The Approach Of Da’wah For Children Through Qasas Al-Nabiyyin From Abu Al-Hasan ‘Ali Al-Nadwi’s Perspectives

Main Article Content

Mohd Shahrizal Nasir
Kamarul Shukri Mat Teh

Abstract

Usaha dakwah Islamiah perlu dilakukan mengikut pendekatan yang bersesuaian. Pendekatan dakwah untuk golongan kanak-kanak mestilah meraikan keperluan dan tahap pemikiran mereka. Usaha yang dilakukan oleh Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi dalam menulis karya kisah para nabi (Qasas al-Nabiyyin) untuk kanak-kanak menyerlahkan satu pendekatan dakwah yang bersesuaian dengan golongan tersebut. Makalah ini akan merungkai pandangan al-Nadwi tentang kepentingan Qasas al-Nabiyyin sebagai satu bentuk pendekatan dakwah untuk kanak-kanak. Qasas al-Nabiyyin merupakan antara tema yang mengangkat kepentingan Sastera Kanak-Kanak Islami. Makalah ini menganalisis pandangan al-Nadwi berkaitan Qasas al-Nabiyyin dengan menggunakan kaedah analisis teks. Hasilnya, makalah ini mendapati bahawa pandangan al-Nadwi terhadap Qasas al-Nabiyyin berkait rapat dengan keperluan umat Islam memanfaatkan sumber ilmu berautoriti dalam Islam. Kandungan bahan bacaan yang menampilkan para nabi sebagai suri teladan perlu diutamakan dalam usaha membentuk keperibadian mulia bagi kanak-kanak. Justeru, Qasas al-Nabiyyin perlu diberi keutamaan dalam proses pendidikan kanak-kanak kerana ia adalah satu medium dakwah yang akan mendekatkan golongan tersebut kepada Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

Al-Quran al-Karim.

‘Abd al-Basit Badr. (1421H). Juhud Abi al-Hasan fi khidmah al-Adab al-Islami. Majallah al-Adab al-Islami, 7(26-27), 38-42.

‘Abd al-Quddus Abu Salih. (1421H). Al-Shaykh Abu al-Hasan al-Nadwi wa Rabitah al-Adab al-Islami al-‘Alamiyyah. Majallah al-Adab al-Islami, 7(26-27), 157-161.

‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Hashimi, Muhammad Ibrahim al-Khatib, Ahmad Ibrahim Suman, Bakr Samih al-Muwajadah & Fa’izah Muhammad Fakhri. (2014). Asalib tadris al-tarbiyah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-I’sar al-‘Ilmi li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Abdullah Basmeih. (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian al-Qur’an. Cet. ke-12. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Ahmad Fahmi Zamzam. (2000). Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi: sejarah hidup dan pemikirannya. Kedah: Khazanah Banjariah.

Anwar Ridhwan. Agresif sekat bacaan perosak akidah, moral, Berita Harian Online, 4 Ogos 2015, https://www.bharian.com.my/kolumnis/2015/08/72193/agresif-sekat-bacaan-perosak-akidah-moral (diakses pada 7 Ogos 2023).

Al-Basha, ‘Abd al-Rahman Ra’fat. (1998). Nahw mazhab Islami fi al-adab wa al-naqd. Kaherah: Dar al-Adab al-Islami li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Bin ‘Isa Battahir. (1998). Al-Adab al-Islami wa naqduh ‘ind al-Shaykh Abi al-Hasan ‘al-Nadwi. Majallah Islamiyah al-Ma’rifah, 12, 99-131.

Al-Ghawri, Sayyid ‘Abd al-Majid. (2009). Al-‘Allamah Abu al-Hasan al-Nadwi: ra’id al-adab al-Islami. Beirut: Dar Ibn Kathir li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.

Kamariah Kamarudin. (2022). Pendakwah Sastera: Pentingnya Karya Sastera Berunsur Islam dalam Pembinaan Sahsiah. Dlm. Kamariah Kamarudin (peny.). Teori dan Kritikan Sastera: Penilaian dan Wacana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mior Muhammad Saiful Nizan Mohd Saali. (2021). Perkembangan Kognitif Kanak-kanak dalam Kisah 25 Rasul untuk Adik-adik. Dlm. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi & Faezah Muhayat (peny.). Refleksi Sastera Kanak-kanak di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Akram Nadwi. (2013). Shaykh ‘Abu al-Hasan ‘Ali Nadwi: his life and works. West Yorkshire: Nadwi Foundation.

Mohd Rumaizuddin Ghazali. (2016). Biografi agung: Abu al-Hasan Ali al-Nadwi. Shah Alam: Karya Bestari.

Mohd Shahrizal Nasir. (2011). Pemanfaatan ayat al-Quran serta sebab penurunannya (Sabab al-Nuzul) dalam novel Perang Uhud karya Abdul Latip Talib. Jurnal Pengajian Melayu, 22, 185-204.

Mohd Shahrizal Nasir. (2015). Sabab al-nuzul ayat-ayat al-Quran dalam novel Perang Badar oleh Abdul Latip Talib. Jurnal Pertanika Mahawangsa, 2(2), 247-268.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2020a). Sumbangan al-Nadwi terhadap perkembangan sastera Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(3), 111-130.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2020b). Tasawur sastera kanak-kanak Islami menurut perspektif al-Nadwi. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 21(3), 37-59.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2021a). Penelitian semula terhadap konsep Sastera Kanak-Kanak Islami. ‘Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Sciences, 33(3), 151-173.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2021b). Elemen nilai dalam teks sastera kisah para nabi untuk bacaan kanak-kanak menurut perspektif al-Nadwi. International Journal of Language Education and Applied Linguistics, 11(1), 14-26.

Mohd Shahrizal Nasir & Kamarul Shukri Mat Teh. (2022). Pengkonsepsian sastera kanak-kanak berdasarkan tasawur Islam. Jurnal al-Sirat, 20(1), 21-39.

Muhammad ‘Abbas ‘Arabi. (2016). Adab al-Tifl al-Islami: al-Shaykh Abu al-Hasan al-Nadwi Namuzajan. Al-Majallah al-Ilikturuniyah li Rabitah al-Adab al-Islami al-‘Alamiyyah, 65, https://adabislami.org/magazine/2016/12/2773/14 (diakses pada 5 Mei 2023).

Muhammad Bukhari Lubis. (2017). Kesusasteraan Islami Bandingan: menyingkap tabir, mengungkap fikir. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhammad Fathullah Kulan. (2005). Min sifat al-anbiya’ wa makanatuha min sayyid al-asfiya’. (Terj.) Urkhan Muhammad Ali. Kaherah: Dar al-Nil li al-Tiba’ah wa al-Nashr.

Muhammad Murtad. (2018). Istifadah Adab al-Atfal al-Islami min al-‘Ulum al-Insaniyah al-Mukhtalifah. Al-Majallah al-Ilikturuniyah li Rabitah al-Adab al-Islami al-‘Alamiyyah, 84, https://mail.adabislami.org/magazine/2018/10/3546/208 (diakses pada 17 Jun 2023).

Al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi. (1985). Sirah khatim al-Nabiyyin. Cet. 9. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Nadwi. (1997). Qasas min al-tarikh al-Islami li al-atfal. Amman: Dar al-Bashir li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Al-Nadwi, Abu al-Hasan ‘Ali. (1996). Qasas al-Nabiyyin li al-atfal. Cet. 20. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Osman Khalid. (1999). Kesusasteraan Arab zaman permulaan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Portal Rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat. t.th. Dasar Kanak-kanak Negara. https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=VEliZUhrbWc2VC9wM3hEVWxTWVVFdz09#:~:text=Kanak%2Dkanak%20didefinisikan%20sebagai%20seseorang,Akta%20Kanak%2DKanak%2C%202001. (diakses pada 11 Ogos 2023).

Al-Qaradawi, Yusuf. (1996). Thaqafah al-Da’iyah. Kaherah: Maktabah Wahbah

Rabih Khawiyyah. (2019). Al-Adab al-Islami: qira’ah fi al-mustalah wa al-mafhum. Dirasat Adabiyyah, 11(1), 87-118.

Rahmah Ahmad Osman. (2006). Islamic Literature and Sastera Islami: a conceptual comparison. Intellectual Discourse, 14(1), 71-87.

Al-Rajihi, ‘Abduh. (1988). Al-Tatbiq al-Nahwi. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah li al-Tiba‘ah wa al-Nashr.

Sa‘d Abu al-Rida. (1983). Al-Adab al-Islami: qadiyah wa al-bina’. Jeddah: ‘Alam al-Ma’rifah.

Al-Sadiq Muhammad Adam Sulayman. (2014). Manhaj al-Shaykh al-Nadwi fi kitabih “Adab al-sirah al-nabawiyah li al-atfal”. Dlm. Muhammad Tariq al-Ayyubi al-Nadwi. Mawqif al-Shaykh Abi al-Hasan ‘Ali al-Nadwi min al-afkar al-mua’sirah. Lucknow: Matba’ Nu’mani.

Al-Sallabi, ‘Ali Muhammad. (2011). Al-Iman bi al-rusul wa al-risalat. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Shamim Majid Khattak. (2012). Adab al-atfal fi a’mal Abi al-Hasan ‘Ali al-Nadwi rahimahullah. Al-Dirasat al-Islamiyyah - Bakistan, 47(1), 183-204.

Al-Shanti, Muhammad Salih. (2005). Fi al-adab al-‘Arabi al-qadim: ‘asruh, wa ittijahatuh, wa tatawwuruh, wa namazij madrusah minh. Jil. 1. al-Tab’ah al-rabi’ah. Ha’il: Dar al-Andalus li al-Nashr wa al-Tawzi’.

Syed Muhammad Rabey Hasani Nadwi. (2014). Syed Abul Hasan ‘Ali Nadwi: An eminent scholar, thinker and reformer. (Terj.) Mohammed Moidul Haque. New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.

Al-Ya’qubi, ‘Ali Yusuf. (2011). Mustalah al-Adab al-Islami fi al-naqd al-hadith bayn al-qabul wa al-rafd. Majallah al-Jami’ah al-Islamiyyah (Silsilah al-Dirasat al-Insaniyyah), 19(2), 1173-1206.

Zulkarnain Mohamed. (2010). Al-Quran, Ilmu, Disiplin Islami dan Sastera. Dlm. Ungku Maimunah Mohd. Tahir (peny.). Kedudukan Ilmu dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia

Zulkifli Mohamad. (2015). Maulana Syeikh Abu al-Hasan Ali al-Nadwi: da’i, muslih, alim dan rabbani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.