PERSEDIAAN GOLONGAN HUFFAZ SEBAGAI PENDAKWAH DALAM MENERUSKAN KELESTARIAN PEMBANGUNAN ISLAM DI MALAYSIA The Preparation Of The Huffaz As Preachers In Continuing The Sustainability Of Islamic Development In Malaysia

Main Article Content

Abd Hadi bin Borham
Mohamad Marzuki bin Abdul Rahim

Abstract

Golongan huffaz merupakan golongan yang menjaga al-Quran atau lebih dikenali dengan mereka yang telah berjaya menghafaz al-Quran. Mereka sentiasa membaca dan menghafaz serta memahami isi kandungan ayat-ayat al-Quran. Allah s.w.t memberikan keistimewaan kepada seorang yang menjadi ahli al-Quran di dunia dan akhirat sebagaimana mafhum daripada hadith Nabi s.a.w bahawa al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada pembacanya (hadith riwayat Imam Muslim). Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalsis keperluan bagi golongan huffaz sebagai pendakwah. Reka bentuk kajian ini menggunakan menggunakan kaedah kualitatif dengan mengumpul data melalui kajian kepustakaan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan kaedah analisis kandungan (content analisys) mengikut tema persediaan sebagai pendakwah yang telah dibentuk. Hasil analisis mendapati persediaan golongan huffaz sebagai pendakwah ialah kekuatan iman, ilmu, amal soleh, berakhlak yang meliputi bersikap benar, amanah, lemah lembut, ikhlas, tawaduk, tidak bakhil, melakukan apa yang disampaikan, penampilan personaliti, dan kemahiran lisan. Implikasi kajian menunjukkan golongan huffaz perlu melengkapi diri dengan memahami dan menghayati aspek rohani yang menjadi kekuatan diri sebagai pendakwah dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam masa yang sama, golongan huffaz juga perlu membina kekuatan ilmu dan kemahiran agar dakwah dapat disampaikan dengan berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

‘Abd al-Na‘im Muhammad Hussain. (1984). Al-Da’wah ila Allah ‘ala Bashirah. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

‘Abdul Karim Zaydān. (1998). Usūl al-Da‘wah. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Abdullah Basmeih. (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dengan Pengertian al-Qur’ān. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Abdullah Nasih ʻUlwan. (1985). Akhlaq Para Pendakwah. Terj. Othman Mustafa. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Abū ʻAbd Allāh Muhammad bin Ismāʻil al-Bukhāri. (2003). Sahih al-Bukhāri. Al-Shaykh Muhammad Fuad ʻAbd al-Bāqiy. Kāherah: Maktabah al-Shafa.

Ahmad Mahmud Abu Zaid. (1996). Pendakwah Masa Kini. Terj. Usamah b. Hussein. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah.

Al-Faruqi, Ismail Raji. (2008). Islam dan Kepercayaan Lain, terj. Zulkiple Abd Ghani. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Bhd.

Al-Ghazali. (1989). Bimbingan Mukmin Pada Mencari Redha Rabb al-ʻālamin. Terj. Muhammad Jamaluddin al-Qāsimiyy. Singapura: Pustaka Nasional Ltd.

Al-Qardhawi, Yusuf. (2009). Halal dan Haram Menurut Pespektif Islam. Terj. Abu Jabir Muhammad, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. (2000). Shāhih Sunan al-Tirmizi. Jil. 3. Riyādh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasr wa Tauzi‘.

Ali Mahfuz. (1952). Hidāyah al-Mursyidin wa Ṭurūq ilā al-Wa‘ẓ wa al-Kḥitābah. Kaherah: Dār al-I‘tiṣām.

Ghalūsh, Ahmad Ahmad. (1978). Al-Da’wah al-Islamiyyah Usūliha wa wasa iluha. Kāherah: Dār al-Kitab al-Misriy.

Harun Din. (2002). Manusia Dan Islam. Jil. 1 dan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Samadi Ahmad. (2021). Sasaran 12500 Golongan Huffaz Profesional Tahun 2050. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2021/08/746455/sasaran-125000-golongan-huffaz-profesional-tahun-2050

Ibn Kathir, ʻImanuddin Abi al-Fida’ Ismail. (t.th). Tafsir Al-Qur’ān al-ʻAzim. Al-Haramayn: Lit al-Tibāʻah wa al-Nasr wa Tauziʻ.

Ideris Endot. (1995). Peranan Psikologi Masyarakat Islam. Dlm. Sidi Gazalba & Zainab Ismail (pnyt.) Dakwah Islamiah Malaysia Masa Kini, Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Imam Tirmizi. (2011). Syamail Muhammadiyyah. terj. Faslin Syarina Salim. Kuala Lumpur: PTS Islamika Sdn Bhd.

Kamus Dewan Edisi Keempat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007), 112, entri “bakhil”.

Mohd Yusof Hussain. (2009). Qualities of A Credible Dāʽi. Dalam Readings in Islamic Da‘wah, ed. Mohd. Yusof Hussain. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia (IIUM) Press.

Muhammad Al-Ghazali. (1965). Maā‘ Allah, Dirāsāh fi al-Da‘wah wa al-Dā‘ah. Kaherah: Dār al-Kitab al-Hadithah bi Misr.

Rozmi Ismail. (2011). Psikologi Sosial, Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Sayyid Sabiq, Akidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, terj. M.Abdai Rathomy. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Tantawi, ‘Ali. (1960). Fusūl al-Islāmiyyah, Damsyik: Dār al-Manār.

Wan Hussien Azmi. (1984). Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Zakaria Stapa. (2001). Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Kuala Lumpur: Utusan Publicatins & Distributors.